Search form

Mák 12:2

2Mpok bɛkɔk kɛpɛmɛ́nɔk ákwáy nɔ́kɔ́, mbɔŋɔ́nkɨ ató nkʉbɛtɨk ywi bɛ ándɔ́k ánsɔ́t aywi ákɔ́rɛ́ mbwɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index