Search form

Mák 12:21

21Anɛ ákòŋo asɔt kɛ́nkwɛ́sɛ́ wu ndǔ nɛbhay. Yí nkwɔ agú kɛrɔ mmɔ. Ɛ́fákári ɛnyumɔ́t nɛ anɛ ajwi bati arat.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index