Search form

Mák 12:22

22Ɛnyu yɔ ɛnyu yɔ kpát mankɛm bati tándrámɔt bágú kɛrɔ yɛ̌ mɔ amɔt. Ndǔ ngwɛnti, ngɔrɛ́ wu nkwɔ agú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index