Search form

Mák 12:24

24Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bɛkwɛ́nɛ́ bɛ́chí nɛ bhe mbɔnyunɛ bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yɛ̌ chi Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ yɛ̌ chi bɛtaŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index