Search form

Mák 12:26

26Nɛ bɛyɨŋɨ nɛpɛrɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m, bǎbhɨ́kɨ́ re pay amɛm ɛkáti Moses ɛ̌ti mɔ́nɔk anɛ ágò ɛbhɨ ndu ádù nyaka kɛsɔŋɔ? Bǎbhɨ́kɨ́ pay ndu Mandɛm ághátí Moses bɛ, ‘Mɛ nchí Mandɛm Ábraham, Mandɛm Áisek nɛ Mandɛm Jekɔ́p’?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index