Search form

Mák 12:27

27Ndɛm nɔ mbɔnyunɛ yɛ̌ndu Ábraham nɛ Áisek nɛ Jekɔ́p bárɔ mmɨkɨ nɛ, báchí nɛpɛ́m, nɛ Mandɛm achi nɛ bhɔ. Mandɛm achí Mandɛm bo abhɛn bachi nɛpɛ́m. Apú Mandɛm bawú. Bě bo Sádusi bǎchi ndǔ bɛkwɛ́nɛ́ tontó!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index