Search form

Mák 12:28

Ɛbhé Mandɛm ɛnɛ́ ɛ́chá ɛbhɛ́nɛ́fú

(Mt 22.34-40; Lk 10.25-28)

28Ntɔŋ ɛbhé Moses amɔt achi nyaka arɛ. Aghók ndu Yesu árɛmɛ nɛ bǒ nkwɔ Sádusi. Nɛ ághókó nɔkɔ ndu Yesu ákɛ́mɛ́ bɛbhɛp ɛbhap nɛ bɛyǎ kɛboŋ abhɛ́p yi bɛ, “Ɛbhé Mandɛm ɛnɛ́ ɛ́chá bɛchak mɛnkɛm chi ɛnɛ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index