Search form

Mák 12:29

29Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛbhé ɛnɛ́ ɛ́chá bɛ́chák mɛnkɛm chi ɛnɛ́ ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Bo Israɛl, ghók ká. Mandɛm Acha anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bhɛsɛ́ mankɛm achí amɔt.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index