Search form

Mák 12:3

3Kɛ bǒ bɛtɨk bhɔ kɛchyɛ. Bákɛ́m yi bádɛ́n, báfɛ́n apɛtnsɛm amɔ́ apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index