Search form

Mák 12:31

31Ɛnɛ́ ɛ́jwí bɛpay ɛ́chí mbɔ ɛyɔ nɛ ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Kɔ́ŋ ntɨ nkwǎ mbɔ ɛnyu ɔ́kɔ́ŋɔ́ mmʉɛt ɛyɛ.’ Ɛbhé ɛnɛ ɛ́cha ɛbhɛn bɛpay ɛpu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index