Search form

Mák 12:32

32Ntɔŋ ɛbhé arɛm ntá Yesu bɛ, “Ntɔŋ ɔrɛm sáyri! Ɛ́chi tɛtɛp mbɔnyu ɔ́rɛ́mɛ́ bɛ́ Mandɛm Acha achi amɔt, achák apú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index