Search form

Mák 12:33

33Nɛ bɛkɔŋ Mandɛm Acha ywɛ nɛ ntɨ ɛnɛ nɛnkɛm, nɛ nkaysi yɛ nkɛm, nɛ bɛtaŋ ɛbhɛ mɛnkɛm, nɛ bɛ́ nkɔŋ ntɨ nkwǎ mbɔ ɛnyu ɔ́kɔ́ŋɔ́ mmʉɛt ɛyɛ arɨ acha. Bɛsí Mandɛm, bɛbhʉrɛ bɛbhé ɛbhɛn bɛpay achá akabhɛ́ nya bɛsɔŋ ankɛm nɛ akap achak anɛ bo báchyɛ̀ ntá yi”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index