Search form

Mák 12:34

34Yesu aghɔ nɔkɔ bɛ ntɔŋ ɛbhé Mandɛm anɛ akɛmɛ yi sayri nɛ kɛboŋ, arɛm ntá yi bɛ, “Ɛ́rɔp wɔ chí mandú bɛ́rɔ Mandɛm ambak nɛ wɔ mbɔnyu Mfɔ ábhàk nɛ mmu anɛ áchí antɛn ɛyi.” Bɛbho mpok ɛyɔ, yɛ̌ mmu kɛpɛrɛ mɔ bɛbhɛp yi yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index