Search form

Mák 12:35

Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò

(Mt 22.41-46; Lk 20.41-44)

35Ɛnɛ́ Yesu átɔ̀ŋ bo Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm ɛkɛrákap abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Ná batɔŋ ɛbhé Mandɛm bárɛ̀m bɛ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò chi ɛbhárɛ́mɔ Mfɔ Debhít?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index