Search form

Mák 12:36

36Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ akʉ nyaka mbɔ̌ŋ Mfɔ Debhít arɛm bɛ Mandɛm Acha arɛm nyaka ntá Acha wa bɛ, ‘Chɔkɔ́ fá ɛbhě awɔ́nɛm ɛya ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛnókó, kpatɛ nkʉ bǒmpap abhɛ mámbak mbɔ ɛnɔk ɛnɛ ɔ́nyàŋa bɛkak arɛ́.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index