Search form

Mák 12:37

37Sɛ́ghɔ̀ fá bɛ mbɔ̌ŋ Debhít ǎbhɨ̀ŋɨ nyaka Mpɛmɛ́ bɛ Acha. Ná Achǎ-rɛ áyibhiri ambak ɛbhárɛ́mɔ ywi?” Bɛyǎ bo babhɔ̌ŋ maŋák bɛ́ghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu átɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index