Search form

Mák 12:38

Yesu aghati bakoŋo bhi bɛ mánsɔ́t mpok nɛ bǒ bapu

(Mt 23.1-36; Lk 20.45-47)

38Ɛnɛ́ Yesu átɔ̀ŋ arɛm bɛ, “Sɔt ka mpok nɛ batɔŋ ɛbhé Moses. Bákɔŋ bɛ́ghap, mǎnkó mansɛp nɛ bɛwubhɛ wubhɛ́ ndɛn amʉɛt nɛfísiɛ bɛ bo mánkaka nɔkɔ bhɔ nɛ kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index