Search form

Mák 12:4

4Mbɔŋɔ́nkɨ ató mmɔ̌-bɛtɨk achak. Bákɛ́m awu nkwɔ bádɛ́n báfyɛ́ yi bɛfʉɛt anti nɛ báchyɛ yi ntíánwɔ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index