Search form

Mák 12:40

40Nɛ bɔ́ bhɛrɛ kɛ mányìɛ mɛnyɨŋ mánkwɛ́sɛ́ nɛ yɛ̌ chi bɛkɛt ɛbhap ndǔ mangwɔ, mánkʉ nɔkɔ bɛrɔ́rí nɛnɨkɨ́mʉɛt bapu bɛsí bho. Chɔŋ ntɛ́msi yap anjá ancha!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index