Search form

Mák 12:42

42Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, aghɔ́ ndu kɛ́nkwɛ́sɛ́-ngɔrɛ anɛ ɛyi ɛ́pú átwɔ́, afyɛ́ bɔ̌bɛbhɔ́kɔ́ nkáp bapay abhɛn bapu yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index