Search form

Mák 12:43

43Yesu abhɨŋɨ bakoŋo bhi arɛm bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ, akap kɛ́nkwɛ́sɛ́-nɛ ácha anɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index