Search form

Mák 12:5

5Ató anɛfu anɛ akʉ́ batí arat. Yí wu, bákɛ́m báwáy. Arɔk ambɨ bɛ́tó bakʉ̌ bɛtɨk abhɛnɛfu. Bákʉ ɛnyumɔt nɛ bhɔ́. Bádɛn mbɔk, báwáy abhɛnɛfu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index