Search form

Mák 12:7

7Kɛ bǒ bɛtɨk bhɔ bághɔ nɔkɔ yi, bábho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, ‘Yɨŋɨ́ mbɔ̌ŋ mɔ́ywi nɛ́, nɛ yí kɛ ábhɔ́ŋɔ́ mɛnyiɛ nɛwú ɛtayi. Twɔ́ ká sɛ́nkɛm yi sɛngway bɛ́ ɛtayi ánáŋ ángú mɛnyɨŋ ɛbhi mɛ́ndɔp chi ɛbhɛsɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index