Search form

Mák 12:8

8Mɔ́ywi wu áchwé nɔkɔ amɛm nkɨ, bákɛ́m báwáy báfɛ́mɛri ansɛm ɛbhá.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index