Search form

Mák 12:9

9Bǎkaysi bɛ chɔŋ mbɔŋɔ́nkɨ wu ankʉ yi ntá bo bhɔ? Chɔŋ antwɔ́ angwáy bhɔ anchyɛ nkɨ wu ntá bo bachak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index