Search form

Mák 13:13

13Chɔŋ mɛnyǔ bo mɛnkɛm mámpap bhe ɛ̌ti bǎchí bakoŋo bha. Kɛ mmu anɛ átè kákátí tɛ ndǔ ngwɛnti, Mandɛm ǎpɛmɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index