Search form

Mák 13:24

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákari mpok Kristo átwɔ̀

(Mt 24.29-31; Lk 21.25-28)

24“Mbák manywɔp anɛ bɛyǎ ɛsɔŋɔri yɔ ámay, mmok ánɛm tɛ́mté, ntaŋ kɛpɛrɛ ghɔɔ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index