Search form

Mák 13:28

Ɛnyɨŋ ɛnɛ nɛkǎy ɛnɔkɔ Fig nɛ́tɔ̀ŋ bhɛsɛ

(Mt 24.32-35; Lk 21.29-33)

28“Ghɔ́k ká ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛnɔkárɛm ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ́, fig ɛ́tɔ̀ŋ bhɛsɛ. Ɛ́náŋ ɛ́mbó bɛtɛm bɛtɔ́, bǎrɨŋɨ bɛ́ ɛso ɛ́rɔp chi kɛ́kwɔ́t.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index