Search form

Mák 13:29

29Ɛ́chí ɛnyumɔt nɛ nɛtwɔ́ wa, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm. Mǎnáŋ mǎngɔ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ ngátí bhe bɛ́fàkari, dɨŋɨ́ ká bɛ mpok nɛtwɔ wa arɔp kɛkwɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index