Search form

Mák 13:32

Yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nywɔp nɛ mbɔ̌ŋ mpok ɛyɔ

(Mt 24.36-44)

32“Yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nywɔp nɛ mbɔ̌ŋ mpok anɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fàkari chɔŋ. Bɔángɛl Mandɛm bábhɨkɨ rɨŋɨ, yɛ̌ mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ. Ɛta Mandɛm aywǐnti kɛ árɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index