Search form

Mák 13:33

33Sɔt yɛka mpok, mǎmbak pɛ̌ mbɔnyunɛ yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ nywɔp ɛnɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index