Search form

Mák 13:35

35Bák yɛ́ ka pě! Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ mpok anɛ chi ɛkɛt ápɛ̀tnsɛm. Kɛ chí beku-a, kɛ nɛ nɛ́ntɨ bɛti-a, kɛ manɛ́mnkɔk-a, kɛ chi nɛyǐnywɔp-a, yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index