Search form

Mák 14:1

Bǒbati ɛtɔk báté ɛyu bɛ mángwáy Yesu

(Mt 26.1-5; Lk 22.1-2; Jn 11.45-53)

1Ɛ́rɔp manywɔp apay ndu mɛ́nyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ndu bɛ́tɨk nɛfɛrɛ Mandɛm áfɛ́rɛ́ bo Israɛl ndǔ kɛsɛm amɛm ɛtɔk Íjip, nɛ Ɛpǎ Brɛt anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yís. Bo bati bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Moses báre yaŋ mbi bɛkɛm Yesu bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ mangway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index