Search form

Mák 14:10

Júdas aka bɛti Yesu

(Mt 26.14-16; Lk 22.3-6)

10Júdas Iskariɔt achi nyaka mmǔ amɔt ndǔ nkwɔ baghɔk Yesu bati byo nɛ apay. Afuɛ́t arɔk ntá bǒbati bachiǎkap ndu bɛti Yesu ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index