Search form

Mák 14:11

11Ághátí nɔ́kɔ́ bhɔ́ nkaysi yi, bábhɔ́ŋ maŋák. Báfyɛ́ bariɛp bɛ́chyɛ yi nkáp. Júdas abho bɛyaŋ yɛ mbi ndu bɛti Yesu ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index