Search form

Mák 14:12

Yesu anyiɛ́ nɛnyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ nɛ baghɔkɔ́ bhi

(Mt 26.17-25; Lk 22.7-14, 21-23; Jn 13.21-30)

12Ndǔ nywɔbhɛ́ mbɨ ɛnɛn Ɛpǎ Brɛt anɛ kɛbhɔ́ŋ yis, nɔ chi nywɔp ɛnɛn bɛway mɔ́nkwɔmɛn ndu bɛkʉ nɛnyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, baghɔk Yesu bábhɛp yi bɛ, “Ɔ̌yaŋ sɛ́ndɔ́k sɛ́nkʉ nɛnyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ntá yɛ fá?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index