Search form

Mák 14:13

13Ató baghɔkɔ́ bhi bati apay nɛ ɛyɔŋ bɛ, “Dɔ́k ká afɔ ndǔ ɛtɔk ɛgho. Arɛ́, chɔŋ mǎngɔ́ mmu anɛ ápɔ́kɔ́ ɛjɔ̌ manyiɛp. Koŋó ká yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index