Search form

Mák 14:14

14Chwe ká ndǔ ɛkɛt ɛnɛ́ yi áchwe mǎngati mbɔŋɔ́kɛt bɛ, ‘Ɛtayɛsɛ́ ato bhɛsɛ́ sɛ́mbɛp wɔ bɛ, ɛkɛrɛ́ mankɔ ɛnɛ́ yi ábhɔ́ŋɔ́ mɛ́nyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ nɛ baghɔkɔ́ bhi arɛ́ ɛ́chi fá?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index