Search form

Mák 14:15

15Chɔŋ antɔ́ŋ yɛ be mɔ́kɛt anɛ áchɨ́kɨ́ amfay, ndǔ ɛkɛrɛ́mfáy. Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́yàŋ ɛ́chí amɛm. Toŋtí ká yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ arɛ́ ntá yɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index