Search form

Mák 14:16

16Baghɔk Yesu bhɔ bati apay bárɔk ɛtɔk ɛgho ɛyɔ. Bághɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ mbɔnyu Yesu ághati bhɔ, bákʉ nɛnyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ bábhʉrɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index