Search form

Mák 14:17

17Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku, Yesu atwɔ́ nɛ baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay báchɔkɔ mɛ́nyiɛ nɛnyíɛ́ ɛpǎ ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index