Search form

Mák 14:18

18Ɛnɛ́ mányìɛ nɛnyíɛ́, Yesu arɛm bɛ, “Dɨŋɨ́ ká tɛtɛp bɛ mmu ywɛka amɔt ǎti chɔŋ mɛ. Yí wu achi fá nɛ mɛ ǎnyiɛ nɛnyíɛ́ ɛnɛn.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index