Search form

Mák 14:19

19Ndak anɛ ákʉ́ batɨ ábé baghɔkɔ́ bhi amɛm, bábho bɛbhɛp Yesu amɔt amɔt bɛ, “Puyɛ̌ mɛ, pú nɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index