Search form

Mák 14:2

2Báre rɛm bɛ, “Sɛ́kɛ́ kɛm yi mpok ɛpa mbɔnyunɛ bo bákway bɛ́chyɛ ɛsɔŋɔri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index