Search form

Mák 14:20

20Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chi mmu amɔt ndǔ nkwɔ́ ywɛka batí byo nɛ apay. Yí nkwɔ ǎsɛ̀bhɛ awɔ amɛm nkúbhɛ́ ɛkpʉrɛ́ nɛnyiɛ ɛnɛ ɛ́mɔt nɛ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index