Search form

Mák 14:21

21Chɔŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ngú mbɔ ɛnyu Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m. Kɛ chɔŋ ɛ́mbɛp ɛ́ncha ntá mmu anɛ áti mɛ. Ɛ́rɨ nyaka bɛ́ bákɛ́ bhe yi wáwák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index