Search form

Mák 14:22

Yesu anyiɛ́ nɛnyíɛ́ ngwɛnti ɛni nɛ baghɔkɔ́ bhi

(Mt 26.26-30; Lk 22.14-20; 1 Kɔr 11.23-25)

22Ɛnɛ́ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi mányìɛ nɛnyíɛ́, asɔt ɛkpɔkɔ́ brɛt akɛ́m awɔ́. Achyɛ bakak ntá Mandɛm abho bɛ́bɔ́kɔ́ti anchyɛ nɔkɔ bhɔ́ nɛ bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ, “Sɔt ka nyiɛ́. Nɛ́ chi mmʉɛ́t ɛya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index