Search form

Mák 14:23

23Asɔt yɛ nkɔ́bhɛ́mɛ́m, áchyɛ́ nɔ́kɔ́ bakak ntá Mandɛm, abho bɛchyɛ ntá yap. Básɔ́t. Ntɨ anyǔ anchyɛ ntɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index