Search form

Mák 14:25

25Nchí ghati bhe bɛ mpú pɛrɛ nyu mɛ̌mɛn, kpátɛ ɛwak ɛnɛ mɛ̌nyú mmɛ̌m bakɔ amɛm Kɛfɔ Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index