Search form

Mák 14:3

Ngɔrɛ́ amɔt atɛmti bawɛrɛ ɛriɛp anti Yesu

(Mt 26.6-13; Jn 12.1-8)

3Yesu abhak ɛtɔk Bɛ́tani, amɛm ɛkɛt Símun anɛ ánáŋ ámé nyaka ɛbhaŋákwa. Ɛnɛ́ yi ányìɛ nɛnyíɛ́ arɛ́, ngɔrɛ́ amɔt atwɔ́ nɛ ɛsáyrí ɛ́kpɛ́mɛ́ bawɛrɛ́riɛp amɛn áyá nkáp. Mɔ́ngɔrɛ́ wu asiɛ́p ɛmɨ ɛ́kpɛ́mɛ́ bawɛt ɛyɔ, apɨkɨri mɔ anti Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index